भौं

जनताको पहिलो बाटो

Ascentria को PeopleFirst Pathways ले स्वास्थ्य सेवा र मानव सेवा नियोक्ताहरूको लागि एक महत्वपूर्ण लिन्चपिनको रूपमा काम गर्दछ जो कामदारहरू भर्ती गर्न र कायम राख्न संघर्ष गरिरहेका छन्। Ascentria साहसपूर्वक हाम्रा आफ्नै कर्मचारीहरूलाई यो नयाँ व्यापक स्रोत प्रदान गरेर महत्त्वपूर्ण लगानी गर्न अगाडि बढिरहेको छ।

What can we help you find?