Thẩm phán cấp lệnh cấm sơ bộ

Thẩm phán liên bang ban hành lệnh cấm sơ bộ chống lại sắc lệnh hành pháp của Trump Ngày 23 tháng 1 năm 2020 Liên minh chăm sóc Ascentria Vào ngày 15 tháng 1, một thẩm phán liên bang đã ban hành lệnh cấm sơ bộ chống lại sắc lệnh hành pháp của Trump, trong […]

What can we help you find?